Simon P W WHITEMAN

Parish: Walford, Letton and Newton